Kiko Hendo Seisaku no Shakaigaku: Nihon wa Kawarerunoka
Author/Editor
Koichi Hasegawa & Tomomi Shinda
Jan 2016
Country
Abstract

Not available

Place of publication
Tokyo
Publisher
ShowaDo